page_banner

1000 görnüşli progressiw paýlaýjy


Jikme-jiklik

Bellikler

Jikme-jiklikler

2121

Suratda ýag paýlaýjy görkezilýär (atlandyryşymyz ýaly), onuň wezipesi ýagy kem-kemden çykarmakdyr.Ösüş görnüşi diýlip atlandyrylýan bir nebit rozetkasy bir gezek ýaglansoň, indiki nebit rozetkasynyň ýag çykjakdygyny aňladýar.Nebit rozetkasy her gezek 0.08cc-0.48cc bolýar. Suratda gara bölek Pin görkezijisidir, mehaniki enjamlaryňyza birikdirilende nebit portunyň nädogrydygyny ýa-da ýokdugyny saýlap bilersiňiz.

Bu dispenseriň beýleki öndürijileriň dispenserlerinden artykmaçlygy, dispenseriň basyşynyň ýeterlikdigini ygtybarly üpjün edip biljek basyş saklaýjy enjam bilen enjamlaşdyrylmagydyr.

Şeýle ýagdaýda nebitiň syzmagy meselesi bolmaz.Şol bir wagtyň özünde, porşen drena tr çukury beýleki paýlaýjylara garanyňda has dar we möhürleýji ýeri has uludyr.Öňe gidiş paýlaýjynyň şol bir görnüşinde.

Ortada möhürleýiş ýerine ýetirijiligi gowy we möhürleýiş işini ýokarlandyrmak üçin plastinkalaryň arasynda O-halka oturdylýar.Şonuň üçin paýlaýjy üçin amatly gurşaw diňe bir ýag däl, eýsem

N46-dan uly ýapyşykly ýag çalmak üçin ulanylýar.

Bu dispenser ölçegde takyk we ýag çalmagyň zerurlyklaryna görä dürli süýşmeler özbaşdak birleşdirilip bilner.Distribýutora gözegçilik etmek aňsat, diňe gözegçilik etmeli

Distribýutordaky islendik nebit rozetkasynyň iş ýagdaýy, paýlaýjylaryň toparynyň kadaly işleýändigini ýa-da ýokdugyny netijeli kesgitläp biler.

Distribýutoryň tehniki görkezijileri:

1. Ulanylýan çalgy ýagy (bellenen temperatura): çalgy ýagy N68-den uly ýa-da deňdir, NLGI000 # ~ 2 # ýaglaň.

2. Iň ýokary nominal basyş: 16MPa

3. Standart süýşme: 0.08ML / CYC ~ 0.48ML / CYC

4. Iş gurşawynyň temperaturasy: -20 ℃ ~ + 60 ℃ (pes temperaturada antifriz ýagy ulanylmaly)

5. Mehaniki aýlanyş görkezijisi bilen enjamlaşdyrylan plunger jübütiniň iň ýokary aýlanyş tizligi: 60CYC / MIN

6. Plunger jübütiniň iň ýokary aýlanyş tizligi: 200CYC / MIN

7. Paýlaýjylaryň her toparynyň dilimleriniň sany: 3-8 dilim

8. Her paýlaýjy topar çalgy nokatlaryny berip biler: 3-16 bal

9. Iň gowy turbanyň diametri we paýlaýjy önümiň uzynlygy: 4MM, uzynlygy 0,5 - 2,5M

1

Saýlaw Eules

1. Bölüm bölüjiniň süýşüriş kody T iş böleginiň iki tarapdaky ýag rozetkasydygyny görkezýär;S, iş böleginiň bir taraplaýyn ýag rozetkasydygyny, L we R goşulmalary rozetkanyň ugruny görkezýär.

2. Islendik şertde, ulanyjy aşa basyş sebäpli klapana zeper ýetmezligi üçin klapan rozetkasyny ýapmaz.

Daşky ölçeg diagrammasy

1

Önümiň parametri

MIN-MAX
Basyş (MPA)
INLET SIZE GÖRNÜŞ SIZE IŞLER
ÇIP SIZE (MM)
HOLE GURMAK
DISTANCE (MM)
GURMAK
ÜÇÜNJI
LENGTH (A) OUTLET
TURBU DIA (MM)
IŞLER
TEMPERATURA
1.4-16 M10 * 1 NPT 1/8 M10 * 1 NPT 1/8 54 * 32 * 14 18 4-M5 A = 32 + N * 14N
ÇIP NOMERI
STANDARD 6MM '-20 ℃ TO + 60 ℃
IŞLER ÇIPLERI STANDARD FLOW HER ÇIP OUTLET
SÖ .GI
1000-05T 0.08 2
1000-05S 0.16 1
1000-10T 0.16 2
1000-10S 0.32 1
1000-15T 0.24 2
1000-15S 0.48 1
1000-20T 0.32 2
1000-20S 0.64 1

Öndürijilik aýratynlyklary

1. Öňe gidiş ýangyç listiniň gurluşy (birinji sahypada, iş bölegi 3-8-den ybarat)

2. Süýşmek talaplarynyň üýtgemegi bilen iş şertlerine laýyk gelýän iş bölegi üçin 0.08ml / cyc 0.16ml / cyc 0.23ml / cyvc üçin dürli süýşüriş wariantlary bar.

3. Easyönekeý gözegçilik, konfigurasiýa sikli ýa-da sikl görkezijisiniň wyklýuçateli.

4. Orta serişdäni ulanyň: ýagy N68 #, NLG1000 # -2 # ýaglaň.

5. Orta basyşly iş şertleri, iň ýokary nominal basyş: 16MPa

6. Distribýutorlaryň her topary çalgy nokatlaryny berip biler: 3-16 bal.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň