page_banner

FOS-D görnüşli Awtomat ýag çalmak nasoslary

Programma gözegçisi çalgy nasosynyň iş sikline gözegçilik edýär: işleýiş wagty we aralyk wagty.

Iş wagty: 1-9999s Arassalama wagty: 1-9999min.

Ricaglaýjy nasosyň iş basyşynyň artykmaç ýüklenmeginiň öňüni almak üçin relýef klapan bilen enjamlaşdyrylandyr.

Ricaglaýjy nasosyň howpsuz işlemegini üpjün etmek üçin häzirki artykmaç ýük turbasy bilen enjamlaşdyrylandyr.

Motor, hereketlendirijiniň howpsuz işlemegini goramak üçin aşa gyzdyryjy goraýjy bilen enjamlaşdyrylandyr.

Esasy nebit turbageçirijisiniň döwülmegine we çalgy ulgamynyň basyşynyň ýitmegine gözegçilik edip, basyş açary adaty açyk (AC220V / 1 A, DC24V / 2A) edip bolýar.

Nokat wyklýuçatelini, nebit agentini mejbury üpjün etmek we eltip bermek, amatly düzediş (islege bagly) Ölçeg böleklerini goldaýan: DPC, DPV we beýleki seriýalar.

Gabat gelýän paýlaýjy: PV seriýaly birleşdiriji, HT seriýaly paýlaýjy.

Nebitiň ýapyklygy: 32-1300 st


Jikme-jiklik

Bellikler

Jikme-jiklik

FOS-D görnüşi, garşylyk ýaglaýyş ulgamynda ulanylýan elektrik garşylygy çalgy nasosyna degişlidir.Periodly ýaglaýyş nasosyna we üznüksiz ýaglaýyş nasosyna bölünýän pes basyşly ýaglaýyş ulgamy.Öňküsi, her bir çalgy ýagyna ölçeg bölegi arkaly proporsional paýlaýar.Nokat, döwürleýin ýaglamagy amala aşyryň, ikinjisi üznüksiz işleýän çalgy nasosydyr, çalgy ýagy yzygiderli çalmagy amala aşyrmak üçin gözegçilik bölegi arkaly her ýaglaýyş nokadyna paýlanýar.

Ykjam gurluş, amatly işlemek we tehniki hyzmat etmek bilen häsiýetlendirilýär we çalgy nokadynyň nebit üpjünçiligi ölçeg bölekleri ýa-da gözegçilik bölekleri tarapyndan dolandyrylýar we ýag proporsional üpjün edilýär.Üçünjisi, çalgy nokadyny köpeltmek ýa-da azaltmak has amatly.Netijede, özboluşly möhür Dizaýn, baglanyşykda syzmagyň öňüni alyp biler.

212

Jikme-jiklik

212

Bu porşini elektromagnit meýdanyndan emele gelýän üýtgeýän elektromagnit güýç arkaly ýagy yzyna gaýtarmaga we daşamaga iterýän çalgy nasosydyr.Oňaýly gurluşyň, ygtybarly öndürijiligiň, owadan görnüşiň, doly funksiýalaryň we ýokary çykdajyly öndürijiligiň aýratynlyklaryna eýedir.Elektrik porşon nasosyny çalşyp biler we ownuk mehaniki enjamlaryň az sanly nokatlar bilen merkezleşdirilen ýaglanmagy üçin amatlydyr.

212

Önümiň parametri

Model   Akym
(ml / min)
Iň köp sanjym
basyş
(MPa)
Ricaglamak
nokat
Nebitiň ýapyklygy
(mm2 / s)
Motor Tank (L) Agramy
Ses bermek kuwwat (W) ýygylygy (HZ)
FOS-R-2II Atomatiki -Volumetriki 100 2 1-180 20-230 AC220 20 50/60 2 2.5
FOS-R-3II Atomatiki -Volumetriki 3 3.5
FOS-R-9II Atomatiki -Volumetriki 9 6.5
FOS-D-2II Atomatiki garşylyk 2 2.5
FOS-D-3II Atomatiki garşylyk 3 3.5
FOS-D-9II Atomatiki garşylyk 9 6

CNC maşyn gurallary üçin awtomatiki ýaglaýjy nasosyň düzümi:

Suwuk derejeli wyklýuçatel, gözegçilik ediji we ylgaw wyklýuçateli bilen enjamlaşdyrylan.Dürli ulgamlara görä basyş wyklýuçatelini hem düzüp bolýar.Dolandyryş signaly ulanyjynyň öý eýesi PLC-e gönüden-göni birikdirilip bilner.Nebit çüýşesindäki nebit derejesine we nebit gowşuryş ulgamynyň basyşyna we çalgy sikliniň sazlanyşyna düşünip biler.

Bu önüm maşyn gurallarynyň dürli ýaglaýyş ulgamlarynda, ýasama, dokma, çap, plastmassa, rezin, gurluşyk, in engineeringenerçilik, ýeňil senagat we beýleki mehaniki enjamlarda giňden ulanylýar.

1
2

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň