page_banner

Biz hakda

—— Kompaniýanyň tertibi

“Jiaxing Jianhe Machinery Co., Ltd.”

“Jiaxing Jianhe Machinery Co., Ltd.” çalgy enjamlaryny öndürmekde ýöriteleşen önümçilik kompaniýasydyr.Her bir müşderini doly we oýlanyşykly hyzmat bilen üpjün etmek üçin, çalgy çözgütlerinde onlarça ýyllyk tejribe toplap, hünärli, täsirli we pragmatiki garaýşa eýerip, merkezleşdirilen çalgy ulgamyny guruň, düzediň we saklaň.

Kompaniýanyň dogruçyl, sazlaşykly, hünärmen we başarnykly iş topary bar.Esasan elektrik ýaglaýyş nasoslaryny, el bilen çalmak nasoslaryny, dişli çalgy nasos toplumlaryny we beýleki çalgy bilen baglanyşykly esbaplary satýar.

11

Kompaniýa, iň ösen önümçilik we hil barlagy tehnologiýasyny ulanyp, SGS sertifikatyny we hil dolandyryş ulgamy sertifikatyny geçdi.Mehaniki enjamlaryň zerurlyklaryna görä, müşderilere iň gowy çalgy ulgamy çözgütleri bilen üpjün edip biljek we müşderileriň enjamlaryny çalmagy üpjün edip bilýän bir setirli damping (SLR), polo positiveitel süýşme (PD1), progressiw (PRG) çalgy ulgamlaryny dizaýn edip we üpjün edip biler. Müşderilere ajaýyp önümler we ajaýyp hyzmatlar bilen üpjün etmek, kärhanalara has netijeli we görnükli bolmaga kömek etmek üçin Jianhe Machinery Co., Ltd.-iň yzygiderli gözlegidir.

Önümler CNC maşynlarynda, gaýtadan işleýän merkezlerde, awtomatlaşdyrylan önümçilik liniýalarynda we maşyn gurallarynda, ýasama, dokma, plastmassa, gurluşyk, magdançylyk, çaphana, rezin, liftler, himiýa, derman önümleri, guýma, guýma, azyk we beýleki tehnika pudaklarynda giňden ulanylýar, bularyň hemmesi ýokary abraýa eýe bolan Häzirki wagtda Hytaýyň awtomatiki merkezleşdirilen ýaglaýyş ulgamynda pudagyň lideri boldy.

Biziň maksadymyz içerki we daşarky müşderileriň garaşyşlaryndan ýokary bolmak we ýalňyşsyz, takyk we ýokary hilli önümleri we hyzmatlary yzygiderli gowulandyrmak.Biziň maksadymyz, ygtybarly hyzmatlary hödürlemek bilen bir hatarda müşderilere hünärli ýag çalmak çözgütleri we pudagyň bäsdeşlik ukyby bilen üpjün etmekdir.Global önümçilik pudagy üçin ajaýyp we ökde merkezleşdirilen çalgy hyzmatdaşy bolmak üçin yzygiderli tagallalary etmäge taýýardyrys.