page_banner

BS el bilen ýag çalmak nasosy

SB-M el bilen çalmak nasosy, içerde we daşary ýurtda ýokary iş basyşy bilen el bilen jogap beriş görnüşidir. Bu özboluşly gurluşa eýe.Storageag saklaýan barrelde ýag çalýan enjam bar.Tutga yza çekilende, ýag gyryjy barrel diwaryndaky ýagy döwýär, ýagyň akymyny güýçlendirmek we ýagyň öňüni almak üçin gar ýagy siňdirmek hadysasyny ep-esli gowulandyrýar. porty we nasosyň ygtybarlylygyny ýokarlandyrýar.

Bu önüm işleýiş klapany bilen enjamlaşdyrylandyr.Gasag gaz bilen garylanda, işleýiş klapan birikdirijisi nurbatly bolup biler. Iýmitlenmegiň kadaly işlemegini üpjün etmek üçin gaz gutarýança tutawajyny çekiň.

SB-M el bilen çalmak nasosy progressiw merkezleşdirilen çalgy ulgamynda progressiw paýlaýjynyň üsti bilen her çalgy nokadyna paýlamak üçin ulanylýar. Metallurgiýa, ýasama, rezin, nebit, himiýa ýaly ýeňil senagat enjamlary üçin merkezleşdirilen çalgy ulgamlarynda giňden ulanylýar. gurluşyk we götermek.


Jikme-jiklik

Bellikler

Jikme-jiklik

1

1. highokary iş basyşy bilen özara jogap berýän plunger nasosy.

2. nebit deprekinde gyrgyç enjamy bar.Tutga yzly-yzyna çekilende, gyryjy barreliň diwaryndaky ýagy döwýär we ýagy sorujy porta basmak üçin garyşdyrýar.

Oilagyň garramagynyň öňüni almak we siňdirişi gowulandyrmak üçin ýag akymyny artdyryň.

3. Egzoz klapany içerde oturdylýar, eger gaz ýag bilen garylan bolsa, işleýiş klapanyny açyň we kadaly işlemegini üpjün etmek üçin gaz gutarýança tutawaç yzygiderli çekilýär.

4. Her ýaglaýyş nokadyny paýlamak üçin progressiw paýlaýjy bilen gabat gelmeli.

5. Metallurgiýa, ýasama, rezin, nebit, himiýa, gurluşyk, göteriji we beýleki çalgy ulgamlarynda ulanylýar.

Ölçegler

1

Önümiň parametri

Görnüşi Standart basyş
(mpa)
Adaty akym
(ml)
Tank
(L)
El bilen düşürmek funksiýasy
XEP20 10 2 1 no
XEP20A 10 2 1 bar

Öndürijilik aýratynlyklary

El bilen işlemek, ulanmak üçin ýönekeý we amatly.Iki goşa dykyz we leňňer gurluşyny kabul edýär.Spaceeri tygşytlamak üçin tutawajy bukup bolýar we in engineeringenerçilik tehnikalaryny, rezin we plastmassalary ýasamak, gazyp almak, gazyp almak, metallurgiýa we beýleki enjamlary basyş ýagy gyryjy enjam bilen üpjün edýär.Orta ulanyň: NLGl000 # -1 # ýaglaň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    BaglanyşyklyÖnümler