page_banner

DBT görnüşi Awtomat ýag çalmak nasoslary

DBT elektrik ýagy nasosy, ösümlikleri garyşdyrmak we binalary garyşdyrmak ýaly iri ekiz garyjy mikserleriň möhür möhürlenmegi üçin ýörite işlenip düzülen we dört rozetkaly ýag çalmak nasosydyr.Mikseriň agyr iş şertlerinde ýag çalmagy we möhürlenmeginiň talaplaryny doly çözýär., Şonuň üçin bu ugurda giňden ulanylýar

DBT elektrik ýag nasosy, ykjam gurluşy, ajaýyp öndürijiligi we ýokary çykaryş basyşy bolan elektrik plunger ýaglaýyş nasosydyr.Şol bir wagtyň özünde 6-a çenli nasos birligi bilen enjamlaşdyrylyp bilner.SLR-de (çygly ýag çalmak ulgamy) her ýag rozetkasynyň paýlaýjysy, dolandyryş düwmesi (CU) arkaly proporsional ýagy her ýaglaýyş nokadyna paýlap biler.


Jikme-jiklik

Bellikler

Jikme-jiklik

PRG-de (progressiw ýaglaýyş ulgamy) her nebit çykaryjysynyň paýlaýjysy garaşsyz ýaglaýyş ulgamyny emele getirýär.Programma gözegçisiniň gözegçiligi astynda, ýag her ýaglaýyş nokadyna öz wagtynda we mukdar taýdan ýetirilip bilner.Nebit derejesindäki wyklýuçatel bilen enjamlaşdyrylan bolsa, pes derejeli duýduryş amala aşyrylyp bilner.Motoryň gorag örtügi tozanyň we ýagyşyň öňüni alyp biler. Nasos in engineeringenerçilik, transport, magdançylyk, ýasamak, polat, gurluşyk we beýleki enjamlarda giňden ulanylýar.

1

Iş prinsipi

Dwigatel gurçuk esbaplary bilen tizlenenden soň, eksantrik tigir yzygiderli sagat tersine aýlanýar we eksantrik tigir ýagy nasoslamak we nasoslamak üçin garşylyk görkezýär.Gyryjy plastinkanyň aýlanmagy, çalgy ýagyny nasos bölüminiň sorujy zonasyna basyp biler we köpürjikleri netijeli çykaryp biler.

Bahalandyrylan iş basyşy: s 25Mpa (sazlap bolýar)

Ricaglaýyş nasosynyň süýşmesi: ýekeje ýag rozetkasy 1.8m / min

Ricaglaýyş nasosynyň giriş güýji: 380V AC / 50HZ

Motor güýji: 90W

Tankyň kuwwaty: 15 litr

Işleýiş temperaturasy: -20'C --- + 55C

Ulanylýan gurşaw: NL GI 000 --- 2 # ýag, temperaturanyň üýtgemegine görä gurşawyň ýapyşygyny sazlamak maslahat berilýär.

1
1

Önümiň parametri

Model DBT görnüşi
Suw howdany 2L / 4L / 6L / 8L / 15L 10L / 15L (metal tank)
Dolandyryş görnüşi PLC / Daşarky wagt gözegçisi
Ricaglaýjy NLGI 000 # -2 #
Naprýa .eniýe 380V
Kuwwat 90W
Maks 25Mpa
Akymyň göwrümi 1.4 / 1.8 / 3.5 / 4.6 / 6.4 / 11.5 ML / MIN
Çykyş belgisi 1-6
Temperatura -35-80 ℃
Basyş ölçegi islege bagly
Sanly displeý bolmasa
Derejeli wyklýuçatel islege bagly
Nebit girelgeleri Çalt birikdiriji / doldurgyç gapagy
Çykyş sapagy M10 * 1 R1 / 4

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň