page_banner

FOS-R görnüşli Awtomat ýag çalmak nasoslary

Programma gözegçisi çalgy nasosynyň iş sikline gözegçilik edýär: işleýiş wagty we aralyk wagty.

Iş wagty: 1-9999s Arassalama wagty: 1-9999min.

Ricaglaýjy nasosyň iş basyşynyň artykmaç ýüklenmeginiň öňüni almak üçin relýef klapan bilen enjamlaşdyrylandyr.

Ricaglaýjy nasosyň howpsuz işlemegini üpjün etmek üçin häzirki artykmaç ýük turbasy bilen enjamlaşdyrylandyr.

Motor, hereketlendirijiniň howpsuz işlemegini goramak üçin aşa gyzdyryjy goraýjy bilen enjamlaşdyrylandyr.

Esasy nebit turbageçirijisiniň döwülmegine we çalgy ulgamynyň basyşynyň ýitmegine gözegçilik edip, basyş açary adaty açyk (AC220V / 1 A, DC24V / 2A) edip bolýar.

Nokat wyklýuçatelini, nebit agentini mejbury üpjün etmek we eltip bermek, amatly düzediş (islege görä) edip bolar.

Ölçeg böleklerini goldaýan: MO we beýleki seriýalar. Gabat gelýän paýlaýjy: PV seriýaly birleşdiriji, RH, ZLFA, T86 seriýaly paýlaýjy.

Nebitiň ýapyşyklygy: 32-1300 CST


Jikme-jiklik

Bellikler

154


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň