page_banner

MVB görnüşi progressiw paýlaýjy


Jikme-jiklik

Bellikler

Öndürijilik aýratynlyklary

Integral progressiw paýlaýjy MVB merkezleşdirilen ýaglaýyş ulgamyndaky her ýaglaýyş nokady üçin ölçegli ýag çalmagy üpjün edip biler.Energiýany tygşytlamagyň we ýokary netijeliligiň artykmaçlyklaryna eýedir.Ulaglar, gurluşyk enjamlary, maşyn gurallary, ýel energiýasy öndürmek, plastmassa enjamlary, kagyz tehnikasy, dokma enjamlary, çap we gaplaýyş enjamlary üçin merkezleşdirilen ýaglamak ýaly ideal önümler üçin ulanylýar.Oilag rozetkasynda takyk çalgy ýagy, ykjam dizaýn gurluşy, aňsat we amatly gurnama, nebit çykaryjy böleginde oturdylan barlag klapany, plunjer jübüti takyk ýer we özboluşly gözegçilik komponenti bar.

MVB progressiw paýlaýjynyň saýlamak üçin 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ýa-da 20 sany söwda nokady bar.Adatça, rozetkanyň we polat topuň aýrylmagy we 0,34mlc, 0,51mlc we ş.m. süýşmegini üpjün etmek üçin, çykýan rozetkanyň akymynyň tizligi 0,17mlc bolup, 0,17mlc-iň bitewi köpelmegi bolup biler.

Çeňňek ýeňi basyşy güýçlendirmek üçin ýag çukury bilen birleşdirilýär.Basyşly çalgy ýagyň içine girýänçä, distribýutor yzygiderli işlemegini dowam etdirer we ýagy hemişelik süýşürmek bilen sanjym eder.

Berilýän basyş çalgy ýagy togtadylandan soň, paýlanyşdaky ähli dykyzlar hem hereketini bes ederler.Şol sebäpden, nebit çykaryjy çöketligiň ak hereketini synlamak üçin belli bir görkeziji gurmak bilen, ähli paýlaýjynyň işleýiş ýagdaýyna gözegçilik edilip bilner.- Blokirlenensoň, duýduryş amala aşyrylyp bilner.

Nebit girelgesine iň ýakyn jübüt, ýag girelgesinden iň uzakdaky ýag rozetkasyndan çalgy ýagyny çykarýar, we klapan korpusynyň beýleki jübütleri indiki goňşy nebit rozetkasyndan köp mukdarda çalgy ýagyny çykarýarlar.

Önümiň parametri

INLET SIZE GÖRNÜŞ SIZE NOMINAL MÜMKINÇILIK (ML / CY) HOLE GURMAK
DISTANCE (MM)
GURMAK
ÜÇÜNJI
OUTLET
TURBU DIA (MM)
IŞLER
TEMPERATURA
M10 * 1
NPT 1/8
M10 * 1
NPT 1/8
0.17 20 2-M6.6 STANDARD 6MM '-20 ℃ TO + 60 ℃
MODER OUTLET
NOMER
L (MM) Agramy (KGS)
MVB-2/6 2-6 60 0.96
MVB-7/8 7-8 75 1.19
MVB-9/10 9-10 90 1.42
MVB-11/12 11-12 105 1.65
MVB-13/14 13-14 120 1.88
MVB-15/16 15-16 135 2.11
MVB-17/18 17-18 150 2.34
MVB-19/20 19-20 165 2.57

 

21

Düşündiriş

1. Nebit çykarylyşy: MVB standart akymy: 0,17 ml.

2. Paýlaýyş ýörelgesi: Basyşy döretmek üçin çeňňek ýeňi ýag çukurynyň üsti bilen birikdirilýär.Ricag çalýan ýagyň agzyna girmegine ýol berilýän basyş bar bolsa, paýlaýjy yzygiderli işleýär we yzygiderli süýşýär.

3. Duýduryş: Berilýän basyş çalgy ýagy durandan soň, dispenserdäki çukurlaryň hemmesi hereketini bes eder.Şol sebäpden, nebit çykaryjy çöketligiň hereketini synlamak üçin belli bir görkeziji bilen, ähli paýlaýjynyň işine gözegçilik edilip bilner.Blokirlenen ýagdaýynda duýduryş berilip bilner.

4.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň