page_banner

Öňe gidiş ýeke setir ulgamlary

Roadolda ykjam enjamlar, zawod, önümçilik, infrastruktura

Lineeke çyzykly göwrümli ýaglaýyş ulgamlary

Nebit we ýumşak ýag üçin senagat enjamlary, elektrik we pnewmatik nasoslar

Lineeke çyzykly çydamly ýaglaýyş ulgamlary

Lightagtylyk, orta we agyr enjamlar üçin pes basyşly nebit ulgamlary

Armatura we esbaplar

Uzakdan Manifold toplumlary, ýöriteleşdirilen gaýtadan ulanylýan uçlar, ölçeg ölçegi we şlang / turbalar

Awto-ýaglaýyş seriýasy Ösüşli bir setirli ulgamlar

Öňe gidýän ýaglaýyş ulgamlary, maşynlaryň sürtülme nokatlaryny ýaglamak üçin ýag ýa-da ýag (NLGI 2 çenli) paýlamaga mümkinçilik berýär.3 bilen 24 rozetkanyň arasyndaky bölüji bloklar, her nokat üçin dogry çykarylmagyny kepillendirýär.Ulgamy dolandyrmak aňsat we esasy bölüjide elektrik wyklýuçateli bilen gözegçilik edip bolýar.

Industrialhli görnüşli senagat maşynlaryny awtomatiki ýaglamak we ýük awtoulaglary, tirkegler, awtobuslar, gurluşyk we mehaniki işleýän ulaglar üçin şassi ýaglamak nasosy hökmünde iň amatly.

1000, 2000,3000 ýa-da MVB progressiw bölüjiler bilen bilelikde üç ýüzden gowrak ýag nokady diňe bir ýag nasosyndan awtomatiki merkezleşdirilip bilner.

Nasoslar dürli programmalar üçin zerur bolan yzygiderli meýilleşdirilen çalgy sikllerini üpjün etmek üçin aralyk ýa-da üznüksiz işlemek üçin niýetlenendir.

Göni oturdylan elektrik dişli hereketlendiriji, daşarky gurnalan nasos elementleriniň üçüsine çenli hereket edip bilýän içerki aýlanýan kamerany herekete getirýär.Her nasos elementinde ulgamy aşa basyşdan goramak üçin kömekçi klapan bar.

Has uly akym üçin, nasos elementlerinden üç rozetkany bir turbada ýygnamak bolýar.

Volumetriki ýaglamak - Pozitiw çalyşma injektor ulgamlary

Volumetriki ulgam poloositiveitel çalyşma injektorlaryna (PDI) esaslanýar.Oilagyň ýa-da ýumşak ýagyň takyk, öňünden kesgitlenen mukdary ýagyň temperaturasyna ýa-da ýapyklygyna täsir etmedik her nokada paýlanýar.Elektrik we pnewmatik nasoslaryň ikisi-de, bir sikl üçin 15 mm³-den 1000 mm³ çenli uzalyp gidýän enjektorlaryň üsti bilen 500 cc / minutda akmagy üpjün etmek üçin elýeterlidir.

Lineeke çyzykly çalgy ulgamlary, merkezi ýerleşýän bir nasos bölüminden nasos bir ýa-da birnäçe ölçeg klapanyna basyş astynda ýag ýa-da ýumşak ýag çalmak üçin polo positiveitel gidrawliki usuldyr.Klapanlar takyk ölçeg enjamlary bolup, her nokada çalgynyň takyk ölçeg mukdaryny berýär.

Oňyn süýşüriji injektor ulgamlary pes ýa-da orta basyşly ýag ýa-da ýag çalmak ulgamlary üçin.Bu ulgamlar çalgy ýaglarynda takyk we käbir modelleri sazlap bolýar, şonuň üçin dürli sürtülme nokatlaryna dürli mukdarda ýag ýa-da ýag bermek üçin bir injektor manifoldy ulanylyp bilner.

Sanjymlar yzygiderli işjeňleşdirilýär we yzygiderli ýapylýar.Ulgam operatiw basyşa ýetende, sanjymçylardan ýag we suwuk ýag çykýar.

Lineeke çyzykly çydamly çalgy ulgamlary / nasoslar

Beýleki ulgamlara garanyňda has çylşyrymly, arzan we gurmak aňsat.Lineeke çyzykly garşylyk ulgamy, ölçeg birlikleriniň kömegi bilen ownuk dozalarda nebitiň iberilmegini aňsatlaşdyrýar.Elektrik we el bilen işleýän nasoslaryň ikisi-de, ölçeg birlikleriniň diapazony arkaly 200 cc / minutda akymyň bolmagyny üpjün etmek üçin elýeterlidir.Oilag dozasy nasosyň basyşyna we ýagyň ýapyklygyna proporsionaldyr.Lineeke çyzykly çydamly ýaglaýyş ulgamlary, 100 bal çenli ýag çalmagy talap edýän ýeňil, orta we agyr enjamlar üçin pes basyşly ýag çalmak ulgamlarydyr.Islendik senagat amaly diýen ýaly kanagatlandyrmak üçin iki görnüşli ulgam (el bilen we awtomatiki) bar.

Ulgam gurluşy

1) El bilen işleýän ulgamlar, wagtal-wagtal el bilen işleýän, aralykda iýmitlenýän nebit çykaryş ulgamy bilen ýaglanyp bilýän enjamlar üçin iň amatlydyr.

2) Awtomatiki ulgamlar nebitiň yzygiderli wagtlaýyn ýa-da üznüksiz çykarylmagyny talap edýän enjamlar üçin iň amatlydyr.Awtomatiki ulgamlar öz-özüne bagly wagt mehanizmi ýa-da enjamlara ýag çalynýan mehaniki hereketlendiriji mehanizm bilen hereket edýär.

Üstünlikleri

Lineeke çyzykly garşylyk ulgamlary ykjam, tygşytly we işlemek we goldamak üçin has ýönekeý.Ulgam ýakyndan düzülen rulman toparlaryny ýa-da toparlaryny görkezýän enjamlar ýa-da enjamlar üçin amatlydyr.

Maşynyň işleýän wagtynda takyk gözegçilik edilýän ýagyň her nokadyna eltilýär.Ulgam sürtülmäni we iň az derejede könelmegi üçin kritiki rulman ýüzleriniň arasynda arassa ýag bilen üpjün edýär.Enjamlaryň ömri uzalýar we önümçiligiň netijeliligi saklanýar.