page_banner

Amal pudagy üçin çalgy ulgamyny nädip saýlamaly

Enjamlary gaýtadan işleýän zawodda nädip ýaglamalydygyny çözmek aňsat iş däl.Muny nädip ýerine ýetirip boljakdygy barada umuman kabul edilen düzgün ýok.Her lýuboý nokadyň ýagy üçin strategiýany işläp düzmek üçin, rulman şowsuzlygynyň netijeleri, çalgy sikli, el bilen ýaglamak ukyby we adaty önümçilik döwründe ýaglamak howpy ýaly birnäçe faktorlary göz öňünde tutmaly.

Ilki bilen, awtomatiki ýaglamak ulgamy barada gürleşeliň.Awtomatiki ýaglaýyş ulgamlary, adaty önümçilik wagtynda maşynyň ýaglanmagyna mümkinçilik berýän el bilen edilýän zähmet çykdajylaryny aradan aýyrmak üçin niýetlenendir.Şeýle hem bu ulgamlar çalgy ýagynyň hapalanmak töwekgelçiligini azaldyp, el bilen çalmak bilen baglanyşykly bolup biljek howplardan gaça durup biler we paýlanylýan ýagyň mukdaryna has gowy gözegçilik edip biler.Iki setirli, bir setirli göwrümli, bir setirli progressiw we bir nokatly ulgamlary goşmak bilen dürli ulgam konfigurasiýalary bar.

Ulgamlaryň köpüsiniň diňe esasy paýlaýyş liniýalarynda basyşa gözegçilik edýändigini ýa-da porşeniň dispenserde hereket edendigini ýadyňyzdan çykarmaň.Adaty ulgamlaryň hiç biri dispenser bilen lýuboý nokadynyň arasyndaky çalgy turbasynyň döwülendigini ýa-da ýokdugyny görkezip bilmez.

212

Şol bir wagtyň özünde, nokada iýmitlenýän çalgy ýagynyň mukdaryny ölçelip, kesgitlenen baha bilen deňeşdirilmegini ýa-da wibrasiýa ölçegleriniň yzygiderli ýygnalyp, zerur bolanda degişli çäreleri görmegini üpjün ediň.

Iň soňkusy, iň bolmanda team toparyňyzyň agzalarynyň okuwyna üns bermäň.Bejeriş işgärleri ulanylýan ulgamlaryň ähli görnüşleri bilen tanyş bolmalydyrlar.Ricaglaýyş ulgamlary şowsuz bolup biler we abatlamaga mätäç.Şonuň üçin köp dürli ulgam görnüşlerini we markalaryny garyşdyrmazlyk akyllydyr.Bu, bir setirli progressiw ulgamyň has arzan bolanda birnäçe nokat üçin goşa setir ulgamyny saýlamagyna sebäp bolup biler.


Iş wagty: 16-2021-nji oktýabr