page_banner

Enjamlar üçin çalgy nasosynyň zerurlygy

Bu gün size meşhur ylym çalgynyň zerurlygyny görkezerin.Ricag çalmak enjamlaryny nädip saklamaly.Sürtülme we geýim mehaniki böleklere zeper ýetmegiň üç esasy görnüşidir;maşynlaryň we gurallaryň netijeliligini, takyklygyny we hatda döwülmegini azaltmagyň esasy sebäbi.Şonuň üçin enjamy ýaglamak gaty möhümdir.

Ricaglamak, sürtülmäni we könelmegi azaltmak üçin biri-biri bilen kontaktda iki obýektiň sürtülme ýüzüne ýaglaýjy häsiýetli bir madda goşmagyň serişdesidir.Köplenç ulanylýan çalgy serişdesi ýag we ýagdyr.Oilag çalmak usulynyň artykmaçlyklary şulardan ybarat: ýagyň gowy suwuklygy, gowy sowadyjy täsiri bar, hapalary aýyrmak üçin süzmek aňsat, ähli tizlik aralygynda ýaglamak üçin ulanylyp bilner, ömri uzak, çalşylmagy aňsat we ýag gaýtadan ulanylyp bilner.Mostlyag esasan pes we orta tizlikli enjamlarda ulanylýar.

Gysgaça aýdylanda, çalgy işinde çalgy usullaryny we enjamlaryny saýlamak mehaniki enjamlaryň hakyky şertlerine, ýagny enjamyň gurluşyna, sürtülme jübütiniň hereket görnüşine, tizligine, ýüküne esaslanmalydyr. takyklyk derejesi we iş gurşawy.

2121

Ricag çalmak nasosy sürtülmäni gowulaşdyryp, sürtülmäni azaldyp, könelmeginiň öňüni alyp we elektrik energiýasyny sarp edip bilýän enjamy amatly ýaglap biler.Mundan başga-da, sürtülme wagtynda maşynyň öndürýän ýylylygynyň köpüsi çalgy ýagy bilen alynýar we ýylylygyň az bölegi geçiriji radiasiýa arkaly göni ýaýraýar.Şol bir wagtyň özünde, sürtülme bölegi enjamyň titremesine belli bir bufer täsir edýän "ýag ýassykda" ýüzýän ýaly, ýag plyonkasynda hereket edýär.Şeýle hem poslama we tozandan gorap biler.

Enjamlary çalmak üçin gündelik hyzmat etmek meselesinde, enjamlar işe başlamazdan ozal enjamyň ýag derejesini we ýag derejesini barlamaly, çalgy ulgamyny başlamak üçin gündelik ýangyç guýmaly we ulgamyň gowy işleýändigini, nebit ýolunyň bardygyny tassyklamaly; päsgelçiliksiz, ýagyň derejesi gözüňi özüne çekýär we basyş talaplara laýyk gelýär.Sapak wagtynda basyşyň düzgünlere laýyk gelýändigini barlaň.Mysal üçin bug turbinaly ýagy alyp, ulanylanda üns bermeli: gas Bug turbinaly enjamyň gaz syzmagynyň, suwuň syzmagynyň we elektrik syzmagynyň öňüni almaga synanyşyň;Oil 65 ° C-den aşak ýagyň temperaturasyna gözegçilik ediň;Tank Nebit çüýşesi suwy yzygiderli kesýär we ýagy arassa saklamak üçin hapalary çykarýar Suw, pos, çökündiler we ş.m.


Iş wagty: 16-2021-nji oktýabr